<% Set DBC = New DataBaseClass Set Conn = DBC.OpenConnection() Set DBC = Nothing set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") action=request("action") %> 壹定发娱乐|壹定发|壹定发平台官网
| | | | | | | | |

语 文 教 学 网 数 学 教 学 网 外 语 教 学 网 物 理 教 学 网 化 学 教 学 网
生 物 教 学 网 政 治 教 学 网 历 史 教 学 网 地 理 教 学 网
         
         
         
         
         
         

壹定发版权所有 电话:0714-6314526
制作维护:黄石市兰德电脑网络有限公司 电话:0714-6354338
E-mail地址:hssz@hssz.net.cn 管理入口